ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ລາວຄາຢາມາ ສີ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ
ອ່ານ​ຕື່ມ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ລາວຄາຢາມາ ສີ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ
ອ່ານ​ຕື່ມ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ລາວຄາຢາມາ ສີ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ
ອ່ານ​ຕື່ມ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ລາວຄາຢາມາ ສີ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ
ອ່ານ​ຕື່ມ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້

ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກ ເຮົາເປັນການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ແລະ ການລິໄຊໂຄ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊີ່ງມີປະສົບການຫລາຍກ່ວາ 60ປີ ເຊີ່ງໄດ້ລິເລີ່ມເຂົ້າມາ ໃນ ສປປລາວໃນປີ2015 ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າແກ້ໄຂບັນຫາສີ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາສີ່ງເສດເຫລືອ ຕ່າງໆໃນສປປລາວ.

 

ດັ່ງນັ້ນ,ທາງບໍລິສັດ ໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເລິມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫລືອ ອັນຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສີ່ງເສດເຫລືອຈາກ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະໂຮງໝໍເປັນຕົ້ນ. ຜ່ານການສຳຫຼວດເຫັນວ່າ ສີ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງໝໍເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບກຳຈັດທີ່ໄດ້ມາດຖານໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍຈາກໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳກໍ່ເຊັນດຽວກັນ.

 

ສະນັ້ນ,ມາຮອດປີ ປີ2018 ບໍລິສັດເຄື່ອຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບທືນສະຫນັບສະໜູນຈາກ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອອນຕະລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 2019 ກໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຕົາເຜົາສຳລັບຂີ້ເຫຍື້ອສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ32 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພື່ອໃຫ້ການ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ອັນຕະລາຍໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະຂະຫຍາຍອອກຢ່າງກ້ວາງຂວາງທາງບໍລິສັດໄດ້ມີແຜນການສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸລະກີດການ ກຳຈັດສີ່ງເສດເຫລືອ ອັນຕະລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ແລະໂຮງໝໍເປັນຕົ້ນ.

 

ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຈີ່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີປືກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທີ່ປືກສາກ່ຽວກກັບວຽກງານ ການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆຂື້ນ.

ແຜນວາດລວມຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

2015

ເລີ່ມເຂົ້າມາສືກສາກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອໃນສ ປປລາວ

2016

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນ ສປປລາວ

2018

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນ ສປປລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນີກຂອງຍີ່ປຸ່ນ

2019

ໂຄງການສຳຫຼວດການສົ່ງອອກລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບສີ່ເສດເຫຼືອໃນສປປລາວ

2020

ນອກຈາກໂຄງການການກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອ ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ຈັດ ຕັ້ງ້ໂຄງການພະລັງງານໄຟ້າກັບແສງອາທີດທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ວຽງຈັນ 14 MW

2021

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາສີ່ງແວລ້ອມ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອ ປີ2021ຈີ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ລາວຄາຢາມາຈຳກັດ ຜູ້ດຽວຂື້ນ

ແຜນວາດລວມຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

2015

ເລີ່ມເຂົ້າມາສືກສາກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອໃນສ ປປລາວ

2016

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນ ສປປລາວ

2018

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນ ສປປລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນີກຂອງຍີ່ປຸ່ນ

2019

ໂຄງການສຳຫຼວດການສົ່ງອອກລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບສີ່ເສດເຫຼືອໃນສປປລາວ

2020

ນອກຈາກໂຄງການການກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອ ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ຈັດ ຕັ້ງ້ໂຄງການພະລັງງານໄຟ້າກັບແສງອາທີດທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ວຽງຈັນ 14 MW

2021

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາສີ່ງແວລ້ອມ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບສີ່ງເສດເຫຼືອ ປີ2021ຈີ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ລາວຄາຢາມາຈຳກັດ ຜູ້ດຽວຂື້ນ

ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍລິສັດໃນເຄືອໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ສ ປປ ລາວ

2016

ໂຄງການສຳຫຼວດ

 

(JICA)

ໂຄງການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງການການຄຸ້ມຄອງການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2017

ໂຄງການທົດລອງ

 

JICA)

ໂຄງການທົດລອງການປັບປຸງການການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ

2019

ໂຄງການສຳຫຼວດການສົ່ງອອກລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

JETRO)

ໂຄງການສືກຄວາມລະອຽດອ່ອນເພື່ອດຳເນີນກີດຈະການການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອຕີດເຊື້ອ, ສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍແບບຄົບວົງຈອນ ໃນສ ປປລາວ

2020

ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບ່ອນ

  (GEC)

ໂຄງການຜະລິດໄຟ້າແສງຕາເວັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

2016

ໂຄງການສຳຫຼວດ

 

(JICA)

ໂຄງການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງການການຄຸ້ມຄອງການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2017

ໂຄງການທົດລອງ

 

JICA)

ໂຄງການທົດລອງການປັບປຸງການການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ

2019

ໂຄງການສຳຫຼວດການສົ່ງອອກລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

JETRO)

ໂຄງການສືກຄວາມລະອຽດອ່ອນເພື່ອດຳເນີນກີດຈະການການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອຕີດເຊື້ອ, ສີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍແບບຄົບວົງຈອນ ໃນສ ປປລາວ

2020

ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບ່ອນ

  (GEC)

ໂຄງການຜະລິດໄຟ້າແສງຕາເວັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

ຮູບພາບກ່ຽວກັບໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ

ການອະທິບາຍກກ່ຽວກັບເຕົາເຜົາໃຫ້ຮອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ

ຮູບພາບເຕົາເຜົາທີ່ສ້າງສຳເລັດ

ພິທີມອບຮັບເຕົາເຜົາ

ຂີ້ເຫຍື້ອຕີດເຊື້ອກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ຮູບພາບກ່ຽວກັບໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ

ພິທີມອບຮັບ

ພິທີມອບຮັບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ

ການອະທິບາຍກກ່ຽວກັບເຕົາເຜົາໃຫ້ຮອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ

ຮູບພາບເຕົາເຜົາ

ຮູບພາບເຕົາເຜົາທີ່ສ້າງສຳເລັດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ

“ວຽກງານການທ້ອນໂຮມແລະການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອແບບເຕັກນີກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ” ໃນຄັ້ງວັນທີ16 ເດືອນຕຸລາ ປີ2019 ທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງແລະບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ

“ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອການແພດ ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໂດຍ ເຕັກນີກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ” ໃນຄັ້ງວັນທີ17 ເດືອນຕຸລາ ປີ2019 ທີ່ໂຮງໝໍເສດຖາຖິລາດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ

“ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ບໍລິສັດ” ໃນຄັ້ງວັນທີ25 ເດືອນກຸມພາ ປີ2020 ທີ່ສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ

ການປະຕິບັດງານການຕິດຕັ້ງເຕົາເຜົາ ແລະ ການວັດແທກຄຸນນະພາບສີ່ງແວດລ້ອມ

ການປະຕິບັດງານຕິດຕັ້ງເຕົາເຜົາ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບສີ່ງແວດລ້ອມ

g

ລາວຄາຢາມາ