ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ ລາວຄາຢາມາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ
KAYAMA LAO SOLE Co.,Ltd
ເນື້ອໃນກິດຈະການ
① ບໍລິການກຳຈັດ ແລະ ຂົ້ນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳ (ກຳລັງດຳເນີນການ)
② ບໍລິການທີ່ປືກສາ
 ・ທີ່ປືກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດຍີປຸ່ນ
 ・ທີ່ປືກສາກ່ຽວກັບການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອ
 ・ທີ່ປືກສາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ (ທືນສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບ່ອນ)
③ ການຄ້ານຳເຂົ້າ~ສົ່ງອອກ, ທຸລະກີດຮ້ານອາຫານ (ກຳລັງດຳເນີນການ)
ຜູ້ອຳນວຍການ
ຈູນອິຈິໂລ ຄາຢາມາ
KAYAMA JUNICHIRO
ທີຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບ້ານດອນຕີ້ວ ຫນ່ວຍ24 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປປລາວ
ທີຢູ່ຫ້ອງການປະຈຳຍີ່ປຸ່ນ愛知県豊川市南千両2丁目67番地
ເມືອງໂຕໂຢຄາວາ, ແຂວງໄອຈິ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ທືນຈົດທະບຽນ
750 ລ້ານກີບ
ຈຳນວນພະນັກງານ5 ຄົນ
ວັນເດືອນປີສ້າງຕັ້ງວັນທີ4 ເດືອນ 2 ປີ 2021

1.ວິໃສທັດ

ຫນ່ວຍໂລກ ກໍປ່ຽບເຫມືອນບ້ານເຮືອນຂອກພວກເຮົາ ແລະ ຊິວີດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີວິໃສທັດໃນການສ້າງໃຫ້ໂລກໃຫ້ເປັນໂລກທີ່ສະອາດເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວ.

ການສ້າງໂລກສີຂຽວ ຄືການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ປັດສະຈາກສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ  ນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ, ທົດແທນຈາກທຳມະຊາດ  ເພື່ອໃຫ້ການດຳລົງຊີວີດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

 

ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາມີພະນັກງານຄົນລາວ ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນອົງກອນຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳສັງຄົມຂອງສອງປະເທດ,ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ ດີຂື້ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີວິໃສທັດໃນການເສີມສ້າງຂົວຕໍ່ໃຫ້ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ

2.ພາລະກີດ

ບໍລິສັດລາວຄາຢາມາມີພະລະກີດດັ່ງລຸມນີ້:

① ມຸ້ງເນັ້ນໃນການ ບໍລິການວຽກງານທີ່ປືກສາ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຄວາມພ້ອມ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ ໃນການບໍລິການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫລືອັນຕະລາຍ ,ຕີດເຊື້ອຈາກໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ , ໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ເປັນມີດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ມາດຕະຖານ ສາກົນ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

 

② ມຸ້ງຫນ້າພັດທະນາ ຄຸນນະພາບບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກວ່ອງໄວໃຫ້ທັນການ ແລະ ຕີດຕາມຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ

 

③ ມຸ້ງຫນ້າສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີສະດວກສະບາຍ ແລະ ສະຫນອງການບໍລິການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະຂະແໜງອື່ນໆໃຫ້ຕອບສະຫນອງຄວາມ ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນອານາຄົດ

g

ລາວຄາຢາມາ