ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

     ໂທ : + (856) 20 2342 9919

     ອີເມວ: contact@laokayama.la

     ອີເມວ: souksavanh@laokayama.la

 

② ຫ້ອງການປະຈຳຍີປຸ່ນ

 ໂທ : + (81) 90 7022 1929

    ອີເມວ: tabata@kayama-k.co.jp