ສຳມະນາສົ່ງເສີມສີ່ງແວດລ້ອມ

         

                                      ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາ

 

 

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເດີນທຸລະກີດພົວພັນກັບສີ່ງແວດລ້ອມເປັນຫຼັກ, ແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ມີການລົງທືນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເຊັນພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງອາທີດ ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ  ແລະ  ປີ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້

ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ແລ່ນ ເອົາໂຄງການກາບບອນ ເຄຣດີດ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ສ້າງ ພະລັງງານແສງອາທີດ ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂະໜາດ 14 ເມກາວັດ.

 

          1. ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເດີນທຸລະກີດພົວພັນກັບສີ່ງແວດລ້ອມເປັນຫຼັກ,
          2. ແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ມີການລົງທືນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ
          3. ເຊັນພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງອາທີດ ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ  ແລະ  ປີ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້. 
          4. ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ແລ່ນ ເອົາໂຄງການກາບບອນ ເຄຣດີດ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ
          5. ສ້າງ ພະລັງງານແສງອາທີດ ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂະໜາດ 14 ເມກາວັດ

 

                                                               

 

1. ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາ

 

 

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເດີນທຸລະກີດພົວພັນກັບສີ່ງແວດລ້ອມເປັນຫຼັກ, ແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ມີການລົງທືນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເຊັນພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງອາທີດ ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ  ແລະ  ປີ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້

ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ແລ່ນ ເອົາໂຄງການກາບບອນ ເຄຣດີດ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ສ້າງ ພະລັງງານແສງອາທີດ ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂະໜາດ 14 ເມກາວັດ.

 

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເດີນທຸລະກີດພົວພັນກັບສີ່ງແວດລ້ອມເປັນຫຼັກ, ແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ມີການລົງທືນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເຊັນພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງອາທີດ ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ  ແລະ  ປີ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້

ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ແລ່ນ ເອົາໂຄງການກາບບອນ ເຄຣດີດ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ສ້າງ ພະລັງງານແສງອາທີດ ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂະໜາດ 14 ເມກາວັດ.

 

No Comments

Post A Comment